Eerste hulp bij erfenissen (E.H.B.E.)

U wordt als erfgenaam opgeroepen, wat betekent dit voor u?

U wordt als erfgenaam opgeroepen omdat uw partner/echtgenoot, een familielid of goede vriend(in) is overleden. Wat betekent dit dan voor u?

Als erfgenaam heeft u recht op (een deel van) de erfenis van de overleden persoon. Een erfenis (ook wel de nalatenschap genoemd) bestaat uit het saldo van de bezittingen en schulden van de overleden persoon. Belangrijk om te weten, is dat u als erfgenaam de overleden persoon opvolgt in de rechten en plichten, die niet door het overlijden teniet zijn gegaan. Wat nu als de overleden persoon meer schulden heeft dan bezittingen, of het voor u volstrekt onduidelijk is waaruit de erfenis bestaat? Wat dan?

Als erfgenaam heeft u de keuze tussen het beneficiair aanvaarden van de erfenis of verwerpen van de erfenis.

Stel je vraag Lees verder

FAQ's over erfrecht

Wie zijn de erfgenamen na overlijden?

Heeft de overledene een testament gemaakt, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn. De wet kent vier groepen erfgenamen. U bent erfgenaam als u met de overledene was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had. U bent erfgenaam als u volgens de geboorteakte of door adoptiekind bent van de overledene. Als de overledene geen partner had en ook geen (klein)kinderen, dan wordt gekeken of er ouders, broers of zussen zijn (groep 2). Zijn er in groep 2 ook geen erfgenamen (meer), dan wordt gekeken naar erfgenamen in groep 3 en ten slotte groep 4. Als er in geen van de groepen erfgenamen zijn, dan gaat de nalatenschap naar de Staat.

Overlijden: wat te regelen?

De nabestaanden van de overledene moeten een aantal zaken regelen. Zo moet u aangifte doen van het overlijden. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De uitvaart moet worden georganiseerd. Daarna gaat u over tot het afwikkelen van het leven van de overledene. Denk aan het leegruimen en verkopen van de woning, het verdelen van spullen, het verdelen van de banksaldi en opzeggen van bankrekeningen enz.

Wat is vruchtgebruik?

Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die eigenlijk niet van jou zijn. Het eigendom van de goederen behoort toe aan iemand anders. In een testament kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat de kinderen eigenaar worden van de woning, maar dat de partner met wie de overledene samenwoonde de woning mag blijven gebruiker.

Wie moet de uitvaart regelen?

De wet regelt niet wie de uitvaart moet regelen. Iedereen mag dat doen. Meestal is het de partner, of de kinderen of zijn het de ouders die een begrafenis of crematie regelen. Heeft de overledene een testament dan kan het zijn dat hierin is opgenomen wie de uitvaart regelt en hoe deze moet worden georganiseerd.
Nova

“Als erfgenaam heeft u de keus tussen het aanvaarden of verwerpen van de erfenis.”

Eerste hulp bij erfenissen (E.H.B.E.)

Erfenis regelen; wat wilt u als erfgenaam doen met de erfenis?

De eerste mogelijkheid die u als erfgenaam heeft, is het zuiver aanvaarden van de nalatenschap. Zuivere aanvaarding brengt mee dat u recht heeft op alle bezittingen van de overledene, maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Als er niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de schulden te betalen, dan dient u als erfgenaam uit uw eigen vermogen deze schulden te voldoen.

De wet schrijft niet voor hoe u de erfenis moet aanvaarden. U kunt er voor kiezen uitdrukkelijk de nalatenschap zuiver te aanvaarden. U legt dan een verklaring af bij de griffie van de rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats heeft gehad. Ook indien u zich ondubbelzinnig en zonder voorbehoud als een zuiver aanvaard hebbende erfgenaam gedraagt, heeft u zuiver aanvaard. Dit is het geval wanneer u goederen, bijvoorbeeld een auto, woning of inboedel spullen, uit de erfenis verkoopt.

Lees verder Veel gestelde vragen over erfrecht

Wat kan een erfgenaam doen met een erfenis?

Benificiair aanvaarden

De tweede mogelijkheid, is de mogelijkheid tot aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit wordt ook wel beneficiaire aanvaarding genoemd. Het beneficiair aanvaarden van de nalatenschap heeft tot gevolg dat u als erfgenaam niet verplicht bent een schuld van de nalatenschap uit eigen vermogen te voldoen. U bent dus niet aansprakelijk voor de schulden die er zijn. Echter, u mag ook niets van de bezittingen hebben totdat alle schulden zijn betaald.

Beneficiaire aanvaarding kan door het afleggen van een verklaring bij griffie van de rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats heeft gehad.
> Benificiair aanvaarden erfenis

Verwerpen van de nalatenschap

De derde mogelijkheid die u heeft, is het verwerpen van de nalatenschap. Door een verwerping weigert u eigenlijk de erfenis. Hierdoor heeft u geen recht meer op de nalatenschap en bent u niet aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap.

>U kunt een nalatenschap enkel verwerpen door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank waar de overledene zijn laatste woonplaats heeft gehad. De keuze voor verwerping werkt terug tot het moment van overlijden.

Keuze maken voor aanvaarden of verwerpen

Na het overlijden kunnen schuldeisers 3 maanden lang de erfgenamen niet vragen om hun schulden te betalen. U kunt als erfgenaam gedurende die maanden ongestoord bepalen of u de erfenis wil aanvaarden of niet. Let wel op dat u binnen deze termijn geen handelingen van zuivere aanvaarding verricht. Bijvoorbeeld door de inboedel of de woning van de overleden persoon te verkopen. De wet gaat er dan vanuit dat u heeft gekozen voor zuivere aanvaarding. U kunt dan niet meer kiezen voor beneficiaire aanvaarding of verwerping.

Tips

Wat de beste keuze is indien u erfgenaam bent, is dus afhankelijk van de omstandigheden. Als u kiest voor een aanvaarding, is beneficiair aanvaarden vaak de veiligste optie. Hierdoor kunt u niet verrast worden door schulden waarvan u het bestaan niet kende en hoeft u uw privévermogen niet aan te wenden voor de voldoening van schulden. Toch kan ook zuiver aanvaarden een goed keus zijn. Dit is het geval wanneer u er zeker van bent dat het vermogen van de erflater veel groter is dan zijn schulden. Door zuivere aanvaarding bespaart u zowel tijd als kosten ten opzichte van beneficiaire aanvaarding. Verwerpen is een goede optie wanneer de schulden veel hoger zijn dan het vermogen van de erflater. Ook kunt u verwerpen indien u niets te maken wilt hebben met de nalatenschap van de erflater.

Twijfelt u over het aanvaarden of verwerpen van een nalatenschap, dan is het verstandig om advies in te winnen hierover bij een erfrecht advocaat. U kunt vrijblijvend contact opnemen met ons kantoor. Onze erfrecht advocaten staan u graag te woord!

Veel gestelde vragen over erfrecht

Veel gestelde vragen over erfrecht

Erfgenamen

Wie zijn de erfgenamen na overlijden?

Heeft de overledene een testament gemaakt, dan staat daarin wie de erfgenamen zijn. De wet kent vier groepen erfgenamen. U bent erfgenaam als u met de overledene was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had. U bent erfgenaam als u volgens de geboorteakte of door adoptiekind bent van de overledene. Als de overledene geen partner had en ook geen (klein)kinderen, dan wordt gekeken of er ouders, broers of zussen zijn (groep 2). Zijn er in groep 2 ook geen erfgenamen (meer), dan wordt gekeken naar erfgenamen in groep 3 en ten slotte groep 4. Als er in geen van de groepen erfgenamen zijn, dan gaat de nalatenschap naar de Staat.

Erven mijn stiefkinderen van mij?

Als je een nieuwe echtgenoot hebt, en uw echtgenoot heeft kinderen uit een eerdere relatie, dan erven uw stiefkinderen niet automatisch van u. Volgens het wettelijk erfrecht zijn alleen de eigen kinderen en de echtgenoot of geregistreerd partner erfgenamen. Wilt u dat ook uw stiefkinderen van u erven, dan moet u dit in een testament laten opnemen.

Erft mijn ex van mij?

Tijdens uw scheiding is uw toekomstige ex-echtgenoot nog steeds uw wettelijke erfgenaam. Dit geldt ook voor geregistreerd partners. Als u dit niet wilt, dan kunt u in een testament uw echtgenoot uitsluiten als erfgenaam. 

Als de scheiding is afgerond, is uw ex-echtgenoot of geregistreerd partner geen erfgenaam meer volgens de wet. Heeft u een testament? Dan kan daar een specifieke bepaling over echtscheiding in staan. Als u gaat scheiden, dan is het verstandig door een specialist te laten controleren of het nodig is uw testament aan te laten passen.

Kan ik de partner van mijn kind uitsluiten?

Als uw kinderen in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd, dan laat u automatisch de helft van uw nalatenschap na aan de partner van uw kind. Om dit te voorkomen, kunt u kiezen een uitsluitingsclausule op te nemen in uw testament. Is uw kind in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd (vaak zijn dat huwelijken gesloten na 1 januari 2018), is de erfenis die worden ontvangen tijdens het huwelijk persoonlijk van uw kind, tenzij u in uw testament iets anders bepaald.

Erfrecht

Overlijden: wat te regelen?

De nabestaanden van de overledene moeten een aantal zaken regelen. Zo moet u aangifte doen van het overlijden. Dit doet u bij de gemeente waar de persoon is overleden. De uitvaart moet worden georganiseerd. Daarna gaat u over tot het afwikkelen van het leven van de overledene. Denk aan het leegruimen en verkopen van de woning, het verdelen van spullen, het verdelen van de banksaldi en opzeggen van bankrekeningen enz.

Wat is vruchtgebruik?

Vruchtgebruik is het recht om gebruik te maken van goederen die eigenlijk niet van jou zijn. Het eigendom van de goederen behoort toe aan iemand anders. In een testament kan bijvoorbeeld bepaald zijn dat de kinderen eigenaar worden van de woning, maar dat de partner met wie de overledene samenwoonde de woning mag blijven gebruiker.

Hoe werkt de wettelijke verdeling?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct. Zij krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel. Dit bedrag is pas opeisbaar als de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner is overleden.

Uitvaart

Wie moet de uitvaart regelen?

De wet regelt niet wie de uitvaart moet regelen. Iedereen mag dat doen. Meestal is het de partner, of de kinderen of zijn het de ouders die een begrafenis of crematie regelen. Heeft de overledene een testament dan kan het zijn dat hierin is opgenomen wie de uitvaart regelt en hoe deze moet worden georganiseerd.

Wie betaalt de uitvaartkosten?

De uitvaartkosten worden betaald uit de nalatenschap. Als er niet genoeg geld is in de nalatenschap, dan betaalt de opdrachtgever de rest van de kosten. De uitvaartkosten zijn aftrekbaar voor de erfbelasting.

Wie mag de as ophalen bij het crematorium?

De persoon die het crematorium opdracht heeft gegeven tot de crematie is de eigenaar van de as. Hij krijgt de as en mag de bestemming van de as bepalen. Deze persoon bepaalt de asbestemming met inachtneming van de vermoedelijke wens van de overledene. Deze wens kan worden gevonden in een testament, maar ook door middel van verklaringen van getuigen. De opdrachtgever moet eveneens op een zorgvuldige en eerbiedige wijze de asbestemming bepalen en daarbij zoveel als mogelijk rekening te houden met de belangen (en gevoelens) van de andere nabestaanden.

Mag ik iemand weigeren bij de uitvaart?

Ja dat mag. Degene die de uitvaart organiseert, bepaalt in beginsel wie er mag komen. Je kunt dus mensen weigeren. In uitzonderlijke gevallen starten mensen een kort geding om ervoor te zorgen dat ze de uitvaart toch mogen bijwonen of op een andere manier een rouwbezoek kunnen afleggen. De rechter beslist dan of het bezoekverbod standhoudt.

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven

Postbus 831
5600 AV Eindhoven
Route

Claassen Advocaten