Ontslagprocedure

Wat zijn uw rechten bij ontslag?

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Dat kan alleen als hij een dringende reden heeft, in welk geval hij u onder voorwaarden op staande voet kan ontslaan. Het ontslag op staande voet kunt u alleen bij de rechter aanvechten. Is aan de voorwaarden voor ontslag op staande voet niet voldaan, dan kan uw werkgever een ontslagprocedure starten. Het kan ook zijn dat u in goed overleg akkoord wilt gaan met uw ontslag. Ook hiervoor gelden wettelijke regels.

Aangesloten bij onderstaande kwaliteitsregisters van mediators en advocaten verenigingen

Nova

“Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan.”

Ontslagprocedure

Voor uw ontslag moet een geldige reden zijn. Als uw werkgever een goede ontslagreden (maar geen dringende reden) heeft en u wil niet meewerken aan een beëindigingsregeling, dan kan uw ontslag bewerkstelligd worden op twee manieren. Uw werkgever kan UWV WERKbedrijf toestemming vragen om uw arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen, of een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. Welke weg uw werkgever dient te bewandelen, hangt af van de reden die aan het voornemen tot ontslag ten grondslag ligt. In beide gevallen heeft u in principe recht op een ontslagvergoeding.

Ontslag via de kantonrechter

Bij ontslag om persoonlijke redenen dient uw werkgever een ontbindingsverzoek in bij de kantonrechter. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie dat u niet goed functioneert (disfunctioneren), er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding, of van verwijtbaar handelen. Nadat het ontbindingsverzoek is ingediend, krijgt u de gelegenheid een verweerschrift in te dienen, waarna een zitting wordt ingepland. De werkgever moet de ontslagreden goed onderbouwen. Zo moet hij een verbetertraject hebben doorlopen als hij vindt dat sprake is van disfunctioneren.
Als de kantonrechter uw arbeidsovereenkomst ontbindt, houdt hij in principe rekening met de voor uw werkgever geldende opzegtermijn. De kantonrechter kan in deze procedure bovendien een transitievergoeding toekennen aan u. Deze vergoeding is niet verschuldigd als u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Mocht de kantonrechter echter van mening zijn dat uw werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, dan kan een aanvullende ontslagvergoeding, de zogenaamde billijke vergoeding, aan u worden toegekend.

Opzegging met toestemming van het UWV

Bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen of omdat u langer dan twee jaar ziek bent, vraagt uw werkgever toestemming aan het UWV WERKbedrijf om te mogen opzeggen. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen is uw werkgever verplicht om werknemers te ontslaan volgens een vaste volgorde. Dit heet het afspiegelingsbeginsel.
In de UWV-procedure kunt u schriftelijk verweer voeren en zal geen zitting plaatsvinden. Het UWV neemt in principe vier weken de tijd om te beslissen. Na de verkregen toestemming voor uw ontslag kan uw arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn door uw werkgever worden opgezegd. Als aan de voorwaarden daartoe is voldaan, heeft u ook na het doorlopen van deze procedure recht op de wettelijke transitievergoeding.

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Om (de kosten en risico’s van) een ontslagprocedure te voorkomen kan uw werkgever met u in onderhandeling gaan over een beëindiging met wederzijds goedvinden. Het is verplicht de afspraken tussen u en de werkgever schriftelijk vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst). Het kan dan o.a. gaan om een ontslagvergoeding.

Na ondertekening heeft u als werknemer nog 14 dagen bedenktijd. In die periode mag u alsnog besluiten om af te zien van de overeenkomst. Als u dit doet, moet u dat schriftelijk aan de werkgever laten weten.

Als u de vaststellingsovereenkomst heeft ondertekend en het lukt u niet meteen om nieuw werk te vinden, dan kunt u een WW-uitkering aanvragen. Het risico bestaat dat u geen of een gedeeltelijke uitkering krijgt als u verwijtbaar werkloos bent. Ga dan ook nooit zomaar akkoord met een beëindigingsvoorstel van uw werkgever, maar schakel altijd een jurist in.

Wij verstrekken u graag juridisch advies over uw ontslag en het recht op de transitievergoeding. Vraag ontslagadvies aan één van onze advocaten gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Wij stellen aan u voor

Onze gespecialiseerde advocaten

Leg uw vraag aan ons voor

Wij geven binnen 1 werkdag reactie

Neem contact op

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag

08:45 -17:15

Bezoekadres

Vondellaan 12
5611 NX Eindhoven
Route

Claassen Advocaten