Ontslag van een executeur.

In veel testamenten benoemt de overledene een executeur. Vaak is dit de partner, een familielid of een bekende. Soms wordt er echter ook gekozen voor een notaris of boekhouder.

De executeur heeft ingevolge het testament en de wet een aantal taken. De executeur moet deze taken zo goed mogelijk uitvoeren. Maar wat als de erfgenamen helemaal geen informatie of inlichtingen krijgen of de executeur zijn taken helemaal niet goed uitvoert?

 

Ontslag van een executeur.

In dat geval kan er een verzoek worden gedaan aan de kantonrechter om de executeur te ontslaan. Zo’n verzoek kan worden gedaan door:

  • Een erfgenaam
  • Een mede-executeur
  • Het openbaar ministerie
  • Ambtshalve door de kantonrechter
  • Door de executeur zelf (Dit verzoek zal altijd worden verleend)

Een erfgenaam kan de kantonrechter verzoeken de executeur ontslag te verlenen om gewichtige redenen. Van een gewichtige reden is sprake als:

  1. de executeur in ernstige mate tekort is geschoten in de vervulling van zijn taak;
  2. als van één of meer erfgenamen niet kan worden gevergd dat de nalatenschap waarin zij deelgenoot zijn nog langer wordt beheerd door de executeur of;
  3. als door ernstig wantrouwen de persoonlijke vertrouwensrelatie tussen een erfgenaam en de executeur ernstig is verstoord. Het wantrouwen moet van voldoende omvang en gewicht, langdurig aan de gang en niet aanstonds van grond ontbloot zijn.

De kantonrechter maakt bij de beoordeling van het verzoek tot ontslag een belangenafweging en houdt daarbij rekening met verschillende aspecten. In beginsel moet er immers gehoor worden gegeven aan de wens van de overledene waarin hij de executeur benoemd. Enkel in uitzonderlijke gevallen zal de kantonrechter aan deze wens voorbijgaan.

Ontslag van een executeur dient te worden onderbouwd door de erfgenaam

De erfgenaam dient in het ontslagverzoek te onderbouwen waarom de executeur ontslagen zou moeten worden. De erfgenaam zal moeten bewijzen dat de executeur zijn taken niet goed uitvoert. Dit is niet eenvoudig. Zonder overtuigend bewijs zal de kantonrechter een ontslagverzoek niet kunnen toewijzen.

In de belangenafweging wordt ook gekeken naar de stand van zaken van de afwikkeling van de nalatenschap. Heeft de executeur zijn taken bijna volbracht, dan is de kans dat een ontslagverzoek wordt toegewezen doorgaans klein.

De kantonrechter kijkt in beginsel naar de actuele stand van zaken. Heeft de executeur zijn fouten inmiddels hersteld, dan zal er minder reden zijn om hem te ontslaan.

Wordt de executeur ontslagen, dan zal hij rekening en verantwoording moeten afleggen aan de opvolgend executeur of de erfgenamen. De executeur kan aansprakelijk zijn voor de schade die door zijn handelen is veroorzaakt.

Heeft u te maken met een executeur die zijn werk niet goed doet of heeft u als executeur een geschil met de erfgenamen? Neem dan gerust contact op met de erfrechtadvocaten van Claassen Advocaten.

 

Chantal Lemmens

 

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten