De aanvaardbare termijn is niet in beton gegoten…

De Richtlijn over de ‘aanvaardbare termijn’ in het jeugdrecht wordt herzien. De wet schrijft voor dat kinderen en ouders van een uithuisgeplaatst kind binnen een aanvaardbare termijn moeten weten waar ze aan toe zijn. Komt het kind naar huis of blijft het langdurig buiten het gezin geplaatst (bijvoorbeeld in een pleeggezin of instelling)? Op enig moment moet hier een beslissing over worden genomen. Duidelijkheid over het toekomstperspectief is belangrijk voor zowel het kind als de ouders en/of pleegouders. Dit is de wettelijke aanvaardbare termijn.  

De aanvaardbare termijn is niet in beton gegoten…

De wet schrijft echter niet voor hoelang de aanvaardbare termijn is. Wat is aanvaardbaar? Hangt de aanvaardbaarheid af van de situatie of het kind? Maakt leeftijd iets uit? Wanneer is een termijn aanvaardbaar en wanneer niet? De aanvaardbare termijn is daarom nader uitgewerkt in de ‘Richtlijn Uithuisplaatsing’. Deze richtlijn is ontwikkeld door het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) en de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW).

Kortweg staat in deze richtlijn een concrete termijn van 6 maanden voor kinderen jonger dan vijf jaar en een termijn van één jaar voor kinderen ouder dan vijf jaar. De tekst van de richtlijn suggereert dat in deze periode er in ieder geval een beslissing moet volgen over de toekomst. In de praktijk is gebleken dat de termijnen uit de richtlijn vrij strikt gehanteerd worden. De aanvaardbare termijn wordt door betrokken jeugdbeschermers en overige professionals in de jeugdzorg strikt gekoppeld aan de in de richtlijn genoemde termijnen. De termijnen uit de richtlijn worden als algemeen geldend toegepast.

Daarmee wordt echter miskend dat de aanvaardbare termijn voor ieder kind in elke situatie en voor iedere ouder anders is. Wat voor het ene kind geld, hoeft niet voor een ander kind te gelden. Waar het ene kind zich bijvoorbeeld zeer snel en sterk hecht aan pleegouders, hoeft dat voor een andere kind helemaal niet zo te zijn. De leeftijdsmarge tussen 5 jaar en 18 jaar lijkt in dit licht ook erg ruim. Als de termijnen uit de richtlijn vervolgens strikt worden toegepast is er geen sprake van maatwerk en vindt onevenwichtige besluitvorming plaats. Dit realiseren de beroepsverenigingen zich inmiddels ook.

De Richtlijn Uithuisplaatsing wordt daarom herzien. Er wordt al enige tijd gewerkt aan de herziening en de genoemde beroepsverenigingen benadrukken op dit moment dat de termijnen in de huidige richtlijn bedoeld zijn als indicatie en niet als (dwingend) voorschrift. Er is geen algemene regel of termijn voor de invulling van de aanvaardbare termijn uit de wet. Dit hangt af van alle omstandigheden van het geval in het concrete gezin. Hierover moet multidisciplinair worden nagedacht. De beslissing moet elke keer maatwerk zijn.

Vooruitlopend op de ontwikkeling van de nieuwe richtlijn luidt het advies van de beroepsverenigingen om in iedere situatie zorgvuldig en samen met kinderen, jongeren en ouders te beslissen. Dit zijn geen besluiten die je als professional alleen neemt, organiseer multidisciplinair overleg. In elke concrete situatie moet je aan de hand van alle feiten en omstandigheden kunnen onderbouwen wat een aanvaardbare termijn is’

https://richtlijnenjeugdhulp.nl/uithuisplaatsing/toelichting-bij-de-aanvaardbare-termijnen-in-de-richtlijn-uithuisplaatsing/

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

|

“Wij zijn zeer goed geholpen door Mr.Ong en Mr Ruijs”

Mijn notaris en accountant waren niet bereid om ons te helpen bij de afwikkeling van de boedelbeschrijving na het overlijden van mijn moeder. Mr Ong en Mr. Ruijs van advocatenkantoor Claassen deinsden hiervoor niet terug. Ze zijn instaat geweest om de zaak tot een bevredigend einde te brengen. Waarvoor mijn grote dank. 

Ferdinand

Claassen Advocaten