Internationale Dag van de Weduwen

De Verenigde Naties (VN) heeft 23 juni uitgeroepen tot Internationale Dag van de Weduwen. Met deze dag wordt aandacht gevraagd voor (met name) weduwen in derdewereldlanden.

Internationale Dag van de Weduwen

Volgens de VN biedt een internationale dag bij uitstek gelegenheid om het publiek voor te lichten over zorgwekkende kwesties. Door aandacht te vragen probeert de VN de politiek en financiële middelen te mobiliseren om wereldwijde problemen aan te pakken.

 

Waarvoor aandacht?

De VN vraagt op 23 juni onder meer aandacht voor de traumatiserende weduwschapsrituelen die weduwen in derdewereldlanden moeten ondergaan. Ook wordt aandacht gevraagd voor weduwen die tezamen met de kinderen, als gevolg van het overlijden van hun partners, het huis uit worden gezet. Er zijn weduwen die niet langer het stuk land mogen verbouwen waarmee zij voorzagen in hun levensonderhoud. Zonder dak boven het hoofd en bron van inkomsten dreigt extreme armoede.

 

Positie weduwen in Nederland

Hoe anders is dat in Nederland?! De wet regelt dat de echtgenoot (en ook de geregistreerd partner) erfgenaam is. Als erfgenaam krijgt de langstlevende echtgenoot van rechtswege (automatisch) alle bezittingen en schulden van de overledene. Dit is anders wanneer bij testament de echtgenoot is uitgesloten als erfgenaam. Het is namelijk mogelijk om bij testament de echtgenoot te onterven. De echtgenoot kan dan geen aanspraak maken op de erfenis van de overledene. Anders dan bij kinderen heeft de echtgenoot geen recht op een wettelijk minimum (legitieme portie).

 

Rechten bij onterving

De wetgever heeft er voor gezorgd dat de echtgenoot bij onterving toch nog bepaalde rechten heeft.  Zo mag de onterfde echtgenoot de woning en inboedel nog gedurende 6 maanden na het overlijden blijven gebruiken. Dit geldt overigens enkel wanneer de woning tot de nalatenschap behoort. Hiermee wordt voorkomen dat de langstlevende echtgenoot direct de woning moet verlaten.  Na deze periode van 6 maanden kan de langstlevende echtgenoot een zogenaamd recht van vruchtgebruik op woning en inboedel vestigen. De erfgenamen zijn dan verplicht hun medewerking te verlenen en kunnen de woning niet verkopen. De erfgenamen kunnen de kantonrechter vragen om het vruchtgebruik op te heffen. Ook kunnen de erfgenamen vragen hen te ontheffen van de verplichting tot vestiging van het vruchtgebruik. De kantonrechter beoordeelt dan of de langstlevende wel echt behoefte heeft aan het vruchtgebruik op de woning en de inboedel.

Er gelden termijnen waarbinnen de langstlevende een beroep moet doen op de hiervoor genoemde rechten. Het is dus belangrijk tijdig juridisch advies in te winnen indien uw als echtgenoot bent onterfd door uw partner.

Lees hier meer over erfrecht.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten