Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie is in juridische taal een “tekortkoming in de nakoming’ van een verbintenis.  U hebt niet gekregen wat u kocht, de opdracht die u gaf is niet volgens afspraak uitgevoerd of de dienst is niet goed verleend.

De gevolgen van het niet nakomen van een verbintenis zijn geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Als de tekortkoming toerekenbaar is heeft u in basis recht heeft op vergoeding van de schade die u daardoor lijdt. De wet maakt daarbij een onderscheid tussen tekortkomingen die de schuldenaar wél en tekortkomingen die hem niet kunnen worden toegerekend.

Wanprestatie? Geen ingebrekestelling, geen schadevergoeding

Wanprestatie en overmacht

In het dagelijkse spraakgebruik wordt dit onderscheid ook wel aangegeven met de termen wanprestatie (toerekenbaar) en overmacht (niet toerekenbaar). Er is sprake van overmacht indien de schuldenaar zich er op kan beroepen dat er sprake is van een buiten zijn schuld ontstane en niet voor zijn risico komende tekortkoming in de nakoming. De schuldenaar is dan verhinderd of belemmerd de verbintenis na te komen. Een voorbeeld van overmacht is dat de brand die uitbreekt in de locatie een week voordat u daar een feest wilde houden. De exploitant van het feestlocatie verkeert dan in overmacht.

Verzuim

Een tekortkoming die aan een schuldenaar kan worden toegerekend verplicht tot schadevergoeding. Is de nakoming van de overeengekomen prestatie blijvend onmogelijk, dan ontstaat deze verplichting direct en automatisch. Het voorbeeld van deze situatie is de trouwjurk die niet op tijd klaar is. Als nakoming niet blijvend onmogelijk is, dan bestaat het recht op schadevergoeding pas nadat de schuldenaar in verzuim is. het gaat hierbij dan bijvoorbeeld om schilderwerk dat niet netjes is aangebracht. De schilder raakt eerst in verzuim nadat hij niet aan de sommatie om binnen 2 weken het werk netjes af te maken is ingegaan.

Ingebrekestelling: sommatiebrief

Voor het intreden van het verzuim is in het algemeen een ingebrekestelling vereist. Dit is een schriftelijke verklaring die een aanmaning c.q. sommatie of aanzegging bevat, om binnen een redelijke termijn alsnog te doen wat is afgesproken. Als de schuldenaar niet voldoet aan de aanmaning, dan treedt het verzuim in op het in de sommatiebrief aangegeven tijdstip.

Een ingebrekestelling is dus een voorwaarde voor het ontstaan van verzuim van de schuldenaar. Een ingebrekestelling is in feite niets anders dan een aanzegging aan de schuldenaar dat er nakoming wordt verlangd.

Ingebrekestelling afwijzen

De praktijk leert dat het op dit punt vaak fout gaat. Er wordt veelal verzuimd een correcte ingebrekestelling aan de schuldenaar te zenden. In een procedure kan dit een “dodelijke” fout zijn, die tot gevolg kan hebben dat een rechter op die grond een – in basis terechte vordering tot betaling van schadevergoeding – toch zal moeten afwijzen.

Advies

Heeft uw contractspartij niet volgens afspraak uitvoering gegeven aan de met u gesloten overeenkomst en wilt u daar tegen optreden omdat u te weinig gehoor krijgt voor uw klachten, laat u dan goed informeren over het opstellen van een correcte aanmaning of sommatie die in rechte als ingebrekestelling kan gelden. Het risico dat hierbij fouten worden gemaakt waardoor uw schadeclaim niet kan worden gehonoreerd is groot. Denk aan het gezegde: “wie denkt dat kennis duur is, vergist zich in de kosten van onwetendheid”.

Heeft u vragen over wanprestatie, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij staan u graag te woord!

Eugène Ong

 

Dit nieuwsbericht is misschien niet meer up to date. Voor de huidige informatie kunt u het beste contact met ons opnemen.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten