Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Het ziet ernaar uit dat werkgevers vanaf 1 april 2020 bij het UWV kunnen aankloppen met een verzoek tot compensatie voor de transitievergoeding die is betaald aan de ontslagen langdurig zieke werknemers. Dat blijkt uit de antwoorden die minister Koolmees (SZW) op 28 mei jl. heeft gegeven op  vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat al was ingediend en o.a. gaat over die compensatie. In dit nieuwsbericht brengen wij u ervan op de hoogte wat in dat geval van de werkgever zal worden verwacht en tot welke datum de werkgevers terug kunnen gaan om compensatie te vragen. 

Compensatie transitievergoeding bij langdurige ziekte?

Allereerst benadrukt de minister dat compensatie alleen mogelijk is in geval van een ontslag van een werknemer die twee jaar ziek is geweest. Het maakt daarbij niet uit op welke manier de werknemer wordt ontslagen. Het kan gaan om opzegging na een verkregen ontslagvergunning van het UWV, ontbinding door de kantonrechter, beëindiging met wederzijds goedvinden, maar ook om een einde van rechtswege. Voorwaarde is dat de werknemer ziek is op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigt. De regeling geldt bovendien met terugwerkende kracht. Werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor transitievergoedingen betaald vanaf 1 juli 2015.

Welke gegevens verlangt het UWV?

De minister geeft aan dat geprobeerd wordt misbruik op verschillende manieren te voorkomen. In het systeem van UWV zitten hier meerdere checks op. De werkgever moet daarenboven aantonen dat de werknemer ziek was ten tijde van het ontslag. Hij moet de volgende bescheiden (elektronisch) verstrekken:

1. De arbeidsovereenkomst.

2. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kan zijn:

– de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

– de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of

– de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de

arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

3. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

4. Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).

5. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.

6. Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Het is dus erg belangrijk dat u die gegevens nu al bewaart!

Termijnen

Werkgevers kunnen pas een aanvraag indienen op het moment dat de wet in werking is getreden en nadat de transitievergoeding is betaald. De werkgever kan echter niet eindeloos een compensatieaanvraag doen. De aanvraag moet ingediend worden binnen zes maanden na de dag van betaling van de transitievergoeding. Voor gevallen waarin de transitievergoeding al betaald is vóór inwerkingtreding van de wet, geldt de laatste termijn van 6 maanden uiteraard niet. Die compensatieverzoeken moeten worden ingediend vóór 1 oktober 2020.

Het UWV zal vervolgens in ieder geval binnen 8 weken moeten beslissen, maar krijgt langer de tijd voor de aanvragen voor oude gevallen.

Eindelijk is er meer duidelijkheid verschaft over de voorgestelde regeling, waarvan de oorsprong al dateert uit 2017. Maar, het wetsvoorstel is nog niet aangenomen. Het blijft dan ook afwachten of het voorstel zoals dat er nu ligt, in 2020 werkelijkheid zal worden. Heeft u nu al vragen? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met de onze arbeidsrechtspecialisten.  

 

Dit nieuwsbericht is misschien niet meer up to date. Voor de huidige informatie kunt u het beste contact met ons opnemen.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten