De rechtsgevolgen van het belemmeringsverbod

Het komt in de praktijk nog steeds voor dat arbeidsovereenkomsten een bepaling bevatten die de uitgezonden of gedetacheerde werknemer belemmert een rechtstreeks dienstverband aan te gaan met de inlener waaraan hij ter beschikking was gesteld. Een dergelijke bepaling is nietig, ofwel ongeldig, op grond van het belemmeringsverbod uit de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 9 januari 2018 uitgelaten over de gevolgen van overtreding van het belemmeringsverbod. Hierover informeer ik u graag.

De rechtsgevolgen van het belemmeringsverbod

Uitzendonderneming X is met haar werknemers een relatiebeding overeengekomen dat hen verbiedt om gedurende een periode van een jaar na het einde van de uitzendovereenkomst contacten met klanten te hebben. Het beding is vrij ruim en maakt geen onderscheid tussen de situatie waarbij de werknemer in dienst treedt bij de klant (strijd met het belemmeringsverbod) en de situatie dat de werknemer door een andere uitzendorganisatie wordt uitgezonden naar de klant (geen strijd met het belemmeringsverbod).

Het betreft hier drie werknemers van X die voor bepaalde tijd in dienst zijn getreden van een ander uitzendbureau Y. De vraag is of X een beroep kan doen op het relatiebeding jegens deze werknemers. Hoewel dit beding in strijd is met het belemmeringsverbod en dus nietig, zou voor de gedraging van de werknemers waar het hier om gaat wel een verbod kunnen gelden dat niet in strijd zou zijn met het belemmeringsverbod.

X voert aan dat integrale nietigheid van het relatiebeding een te verstrekkend middel is. Zij vindt dat een gedeeltelijke vernietiging meer op z’n plaats is. Het beding zou volgens haar bovendien omgezet moeten kunnen worden in een beding dat niet strijdig is met het belemmeringsverbod.

Het Hof oordeelt als volgt. Het belemmeringsverbod strekt ter bescherming van uitzendkrachten. Dit doel wordt gefrustreerd als het werkgevers zou zijn toegestaan een te ruim geformuleerd relatiebeding in de uitzendovereenkomst op te nemen. Voor werknemers is het dan immers niet meteen duidelijk dat bepaalde, door het relatiebeding verboden gedragingen toch zijn toegelaten. Dit leidt er volgens het Hof toe dat het beding niet omgezet kan worden in een geldig beding.

Ook het beroep op gedeeltelijke vernietiging slaagt niet. De gevolgen van het relatiebeding vallen deels wel en deels niet onder het bereik van het belemmeringsverbod. Het Hof oordeelt dat het gehele beding het lot moet volgen van het deel dat valt onder het bereik van het belemmeringsverbod.

Welke les kunnen we hieruit trekken? Als u (zo nu en dan) uw personeel aan een relatie uitleent of detacheert, dan is het op grond van deze uitspraak verstandig om niet een te ruim relatiebeding in de arbeidsovereenkomsten op te nemen.

Dit nieuwsbericht is misschien niet meer up to date. Voor de huidige informatie kunt u het beste contact met ons opnemen.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten