Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Werkgevers in Nederland moeten het langst – langer dan in andere Europese landen – loon doorbetalen als een werknemer arbeidsongeschikt is. Daarnaast moeten ze voor hun zieke werknemer re-integratiekosten maken en – als klap op de vuurpijl – moet een transitievergoeding worden betaald als die werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen. Werkgevers ervaren vooral dit laatste als een onredelijk zware last en proberen dat te voorkomen. In deze blog informeren wij u over de stand van zaken in het kader van de maatregelen die het kabinet op dat vlak zal gaan nemen.

Transitievergoeding na 2 jaar arbeidsongeschiktheid

Een veelgebruikte manier om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen is door het dienstverband slapend voort te zetten. De werknemer verricht geen arbeid (hij is immers ziek) en ontvangt geen loon meer maar een uitkering. Het dienstverband heeft dus geen inhoud. De werkgever voorkomt hiermee dat hij de transitievergoeding moet betalen. Er is al veel geprocedeerd over de vraag of een werkgever hiermee verwijtbaar handelt. In principe is het antwoord daarop ‘nee’. De rechters staan het slapende dienstverband over het algemeen toe (en minister Asscher met hen), zelfs als het dienstverband enkel in stand gehouden wordt om onder betaling van de transitievergoeding uit te komen. Vooralsnog kan betaling van de transitievergoeding in een dergelijk geval dus uitblijven.

De geuite kritieken en het feit dat werkgevers in deze situatie massaal proberen onder de verschuldigdheid van de transitievergoeding uit te komen, hebben tot gevolg gehad dat het kabinet heeft gezocht naar een oplossing hiervoor. In het voorjaar van 2016 heeft het kabinet compensatiemaatregelen op dit vlak aangekondigd. Op 24 maart 2017 is hiertoe een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Na inwerkingtreding van het wetsvoorstel kan de werkgever die na twee jaar arbeidsongeschiktheid een transitievergoeding heeft betaald aan de werknemer het UWV verzoeken om een vergoeding ter hoogte van die transitievergoeding. Het maakt daarbij geen verschil of de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, ontbindt, of met wederzijds goedvinden beëindigt. Ook kan de werkgever het UWV om een vergoeding verzoeken als de tijdelijke arbeidsovereenkomst van een zieke werknemer van rechtswege is geëindigd.

Er zijn een aantal beperkingen op deze regeling aangebracht. Zo wordt er niet meer aan compensatie betaald dan de transitievergoeding waar een werknemer recht op zou hebben op het moment dat de loondoorbetalingsplicht eindigt. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers misbruik van de regeling maken, door bijvoorbeeld het voortzetten van een dienstverband uitsluitend met het oog op het verkrijgen van een hogere compensatie. Ook zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon.

Na inwerkingtreding van dit voorstel zal er voor werkgevers geen reden meer zijn om een arbeidsovereenkomst slapend in stand te houden. Het plan is om de voorgestelde wijziging met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in te voeren.

De beoogde datum van inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2019. Tot die tijd is het zinvol om ook bij een beëindiging met wederzijds goedvinden van een arbeidsovereenkomst met een zieke werknemer goed vast te leggen dat de reden van  beëindiging langdurige arbeidsongeschiktheid is.

Onze arbeidsrechtadvocaten zijn:

mr. Ong S.G.

mr. T.W.H.M. Weller

 

Dit nieuwsbericht is misschien niet meer up to date. Voor de huidige informatie kunt u het beste contact met ons opnemen.

Iedere woensdag

Kosteloos ontslagspreekuur

Voor werknemers

Iedere donderdag

Kosteloos scheidingsspreekuur

Voor iedereen

Het laatste nieuws direct ontvangen?

Blijf op de hoogte van nieuwe artikelen.

Aangesloten bij / partners

Nova
Claassen Advocaten